O společnosti

Všeobecné obch. podmínky


I. Všeobecná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.
 • Ujednání v kupní smlouvě odlišná od VOP mají vždy přednost před zněním těchto VOP.
 • VOP jsou platné v celém rozsahu a jakékoliv úpravy,změny a dodatky jsou platné pouze v písemné podobě odsouhlasené smluvními stranami.

II. Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem je dodání výrobku nebo služby blíže specifikované v dané kupní smlouvě v dohodnutých termínech,množství a kvalitě.
 • Odběratel se za toto plnění zavazuje zaplatit kupní cenu.
 • Kupní smlouva se považuje za uzavřenou jejím potvrzením a zasláním elektronickou poštou,pokud není ujednáno jinak.

III. Dodací podmínky,vlastnické právo

 • Dodací podmínky se řídí pravidly obsaženými v INCOTERMS 2000.
 • Dodavatel je povinen dodat zboží nebo službu v termínu uvedeném v kupní smlouvě. Dodavatel je oprávněn dodat zboží a službu v dílčích dodávkách, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je však o tom povinen informovat odběratele v přiměřené lhůtě předem.
 • Zboží je dodáno okamžikem převzetí odběratelem v jeho provozovně, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě přepravy zajišťované odběratelem, předáním zboží prvnímu dopravci.
 • Odběratel je po převzetí zboží a jeho kontrole povinen potvrdit dodací list. Nepotvrdí-li odběratel dodací list bez závažného důvodu a zboží přesto převezme, je toto považováno za řádné dodání.
 • Dodavatel není povinen plnit předmět smlouvy v případě, že jsou mu známy skutečnosti o neschopnosti odběratele zaplatit kupní cenu za zboží, nebo je-li v prodlení s úhradou dříve dodaného zboží.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku dodání zboží odběrateli. Dodavatel neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.
 • Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny.
 • Je-li zboží zpracováno, nebo jinak zhodnoceno, nabývá dodavatel spoluvlastnictví ke vzniklému výrobku proporcionálně k hodnotě svého zboží ve vztahu k hodnotě nového výrobku.

IV. Platební podmínky

 • Odběratel se zavazuje řádně a včas hradit kupní cenu za dodávku zboží a služeb.
 • Podkladem pro placení za dodávku zboží nebo služeb je daňový doklad-faktura. Faktura -daňový doklad bude obsahovat mimo jiné tyto náležitosti: označení dodavatele a odběratele,označení peněžního ústavu a čísla účtu dodavatele, předmět dodávky zboží nebo služeb,datum vystavení dokladu,datum splatnosti kupní ceny, výši kupní ceny a podpis oprávněné osoby dodavatele.
 • Odběratel není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek, ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně, ani jejího příslušenství.
 • Faktura-daňový doklad bude odběrateli doručována elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě, pokud nebude dohodnuto jinak. Za odeslanou se považuje okamžikem doručení takového emailu.
 • Odběratel je oprávněn dále prodat zboží koupené od dodavatele dalším subjektům výhradně svým vlastním jménem a na svůj účet až po úplném zaplacení kupní ceny.

V. Vady zboží-reklamace

 • Dodavatel je povinen dodat zboží nebo služby v požadovaném množství, kvalitě, balení a provedení v dohodnutých dodacích termínech.
 • Zboží nebo služba jsou vadné, pokud nemá vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé.
 • Zjevné vady zboží (množství,vady povrchu,vady obalů apod.) musí být dodavateli oznámeny při převzetí zboží, nejdéle však do 5 dnů od převzetí zboží nebo služeb.
 • Ostatní vady musí být oznámeny dodavateli ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení musí být písemnou formou s doložením dokladů, které prokazují oprávněnost reklamace. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do ukončení reklamačního řízení. Pokud je reklamace oprávněná, rozhodne dodavatel dle svého uvážení o odstranění zjištěných vad v přiměřené lhůtě, nebo dodá nové zboží za původních podmínek, příp. rozhodne o jiném řešení po dohodě s odběratelem.

VI. Záruka, kvalita zboží a služeb

 • Na dodané zboží a služby poskytuje dodavatel záruční dobu 24 měsíců od převzetí zboží odběratelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Na jakost dodávaného zboží a služeb se vztahují ustanovení příslušné ČSN a technické dokumentace.

VII. Vyšší moc

 • Vyšší moc je objektivně neodvratitelná okolnost, které dodavatel nemohl zabránit, není ji schopen odstranit a zároveň mu brání ke splnění závazku vyplývajícího z kupní smlouvy (zejména přírodní pohroma, válečná událost, epidemie, stávka apod.).
 • V případě vzniku takové události, která má povahu vyšší moci a znemožní dodavateli plnění smluvních povinností, je dodavatel oprávněn k přiměřené úpravě dodací lhůty o dobu, po kterou překážka trvala nebo od smlouvy odstoupit, v obou případech bez náhrady škody.

VIII. Porušení smluvních povinností

 • V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny nebo její zálohy, je odběratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž vzniklo a trvalo prodlení odběratele se splněním jeho závazku. 
 • V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delší než 14 dní, je dodavatel oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky zboží a služeb, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. Neplnění dodávek dle předchozí věty není porušením smlouvy a dodavatel nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené.
 • V případě prodlení odběratele s převzetím zboží nebo služeb, vyzve dodavatel odběratele k odběru zboží. Neodebere-li si odběratel zboží do 14 dnů od odeslání výzvy k odběru zboží, považuje se 15.den za den dodání. Současně je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty neodebraného zboží za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

IX. Ostatní ujednání

 • V případě, že bude mezi stranami smlouvou dohodnuta rozhodčí doložka, budou všechny majetkové spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou rozhodovány v rozhodčím řízení.
 • V případě, že mezi smluvními stranami rozhodčí doložka dohodnuta nebude, budou všechny majetkové spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou rozhodovány Okresním soudem v Přerově.
 • Odběratel je povinen oznámit dodavateli jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností, bankovního spojení a platného účtu a vzniku platební neschopnosti bez zbytečného odkladu.
 • Smlouva je v celém svém rozsahu platná a závazná pro právní nástupce smluvních stran, i jinou třetí osobu. Dodavatel je oprávněn postoupit na třetí osobu jakoukoliv pohledávku vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu odběratele.
 • Právní vztahy smlouvou nebo těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č.89/2012 S.,občanský zákoník v platném znění.
 • Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými,oboustranně podepsanými dodatky.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 3.1.2015.

V Hranicích dne 3. 1. 2015

Libor Hamrla

ředitel společnosti v.r.